κοστη ΥΚΒ

πίνακας με τα κόστη συμμετοχής στο σεμινάριο για τον ΥΚΒ.