κοστη ΟΑΜ

Πίνακας με τα κόστη συμμετοχής στο σεμινάριο. Για την ΑΠ 85 ευρώ, για τον ΥΚΒ 85 ευρώ και για τα 2 στα 160 ευρώ. Για δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 23/10 υπάρχει έκπτωση στα 75 ευρώ ανά εργαστήριο και στα 18