ΑΠ κόστη-εντιτ

πίνακας με τα κόστη του σεμιναρίου ακουστικής περιγραφής